Algemene voorwaarden persoonlijke begeleiding

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Agnes Boer persoonlijke begeleiding richt zich op training, coaching, begeleiding, voorlichting, scholing en workshops binnen het werkveld van de laatste levensfase begeleiding, uitvaartbegeleiding en rouw- en verliesverwerking.

Artikel 3 | Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.. Opdrachtnemer:
Agnes Boer persoonlijke coach, de natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit.

b.. Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtnemer een overeenkomst sluit.

c.. Overeenkomst:
de tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst betreffende een persoonlijke begeleiding. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten en zaken.

d.. Opdrachtformulier:
Het bij voorkeur te hanteren formulier waarin de inhoud van de tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst is vastgelegd en waarin zaken en diensten gespecificeerd zijn die in het kader van de overeenkomst door de opdrachtnemer worden geleverd.

Artikel 4 | Algemeen

4.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de overeenkomst en de daaraan voorafgaande precontractuele verhouding.

4.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

4.3 De opdrachtnemer dient voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever ter hand te stellen op een zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever kunnen worden bewaard en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van - latere - kennisneming.

Artikel 5 | Uitvoering van de overeenkomst

5.1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

5.2 De opdrachtnemer maakt - indien mogelijk - gebruik van een opdrachtformulier welk formulier door de opdrachtgever en opdrachtnemer dient te worden ondertekend. De opdrachtgever is gehouden en staat ervoor in dat het opdrachtformulier juist en volledig wordt ingevuld.

5.3 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer relevante gegevens te verstrekken. Onder relevante gegevens worden tevens verstaan bijzondere geneeskundige behandelingen.

5.4 In het opdrachtformulier worden de zaken en/of diensten gespecificeerd die in het kader van de overeenkomst door opdrachtnemer worden geleverd c.q. uitgevoerd.

5.5 De opdrachtnemer is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 | Prijzen en offertes

6.1 Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

6.2 De overeengekomen prijzen zijn brutoprijzen inclusief BTW.

6.3 De prijzen voor de zaken en/of diensten welke door opdrachtnemer op basis van de overeenkomst worden geleverd, worden voor zover mogelijk vermeld op het opdrachtformulier.

6.4 Indien op het moment van het sluiten van de overeenkomst de prijs voor bepaalde zaken en/of diensten nog niet bekend is, zal de opdrachtnemer een pro-memorie post opnemen.

6.5 De opdrachtnemer zal zo spoedig mogelijk de prijzen van de pro-memorie posten aan de opdrachtgever doorgeven.

6.6 De opdrachtgever heeft het recht, onverwijld na kennis te hebben genomen van de prijzen van de pro-memorie posten, de overeenkomst in overleg met de opdrachtnemer wat betreft de pro-memorie posten te wijzigen, tenzij de opdrachtnemer in verband met de tijdige nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst de prijzen voor de betreffende zaken en/of diensten al (bij voorschot) aan een derde heeft betaald of verschuldigd is.

Artikel 7 | Betaling

7.1 Indien de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst aan derden voorschotten dient te betalen, zal de opdrachtgever deze op eerste verzoek aan de opdrachtnemer voldoen.

7.2 De opdrachtgever zal de nota van de opdrachtnemer betalen binnen veertien dagen na ontvangst en is in verzuim indien betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden.

7.3 Bij contante betaling wordt door de opdrachtnemer een bewijs van betaling verstrekt.

7.4 De betalingstermijn geldt als fatale termijn. De opdrachtnemer is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat de opdrachtgever met de voldoening daarvan in verzuim is. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn en is gelijk aan 1% per maand of gedeelte van de maand waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt berekend. De opdrachtgever is derhalve van rechtswege in verzuim wanneer niet tijdig is betaald zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.

7.5 Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in lid 2 van dit artikel is de opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor zover zulks niet is uitgesloten in artikel 96 lid 2 sub c van het Burgerlijk wetboek, in rekening te brengen. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 25,00.

Artikel 8| Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 De opdrachtnemer zal bij zijn werkzaamheden de zorg van goed opdrachtnemer in acht nemen.

8.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet nakoming door de opdrachtgever van zijn informatieplicht als bedoeld in artikel 5.1. De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk.

8.3 Indien de opdrachtnemer wordt aangesproken door een derde voor schade geleden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst waarvoor hij niet aansprakelijk is, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer vrijwaren en schadeloosstellen.

8.4 De opdrachtnemer kan onverminderd het bepaalde in 7.1, 7.2 en 7.3 slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van de opdrachtnemer. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden voor schade komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen de opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

8.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Artikel 9 | Duur en beëindiging

9.1 De duur zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

9.2.Beëindiging kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.

9.3 Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 10 | Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving

10.1. Bij aanvang van de training en/of workshops dient de betaling op rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.

Artikel 11 | Annulering door opdrachtgever voor training en workshops met open inschrijving of bij het verzorgen van lesblokken op scholen.

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

11.1. Bij annulering na inschrijving tot één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.

11.2. Bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

Artikel 12 | Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een opdrachtgever te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 13 | Het verzetten van afspraken

13.1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

13.2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

13.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 14 | Geheimhouding

14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de persoonlijke coaching.

14.2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

14.3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 15 | Klachten

15.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 21 dagen bij de opdrachtnemer ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

15.2 Klachten over de nota moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij de opdrachtnemer ingediend worden.

15.3 De opdrachtnemer zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.

Artikel 16 | Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing